Pages

Building blocks
Building blocks
Dan Ibrahimović
Rad ne sadrži sažetak.
Bum!
Bum!
Lorena Almaši
Rad ne sadrži sažetak.
Carevo novo ruho
Carevo novo ruho
Ivan Stanišić
Rad ne sadrži sažetak.
Cockpetition
Cockpetition
Kata Gugić
Borba veća od života. Neugodna, ali podatna. Gorka i slatka. Opera koju predvode dva pijetla s naglaskom na pretjeranu teatralnost i privid velike osobne važnosti koja u šuštini nosi potrebu za iskazivanjem nadjačavanja muškosti.
Degradacije i apstrakcije
Degradacije i apstrakcije
Ivor Tamarut
Rad ne sadrži sažetak.
Dekonstrukcija i konstrukcija: odnos skulpture i teksta
Dekonstrukcija i konstrukcija: odnos skulpture i teksta
Petra Popović
U diplomskom radu se bavim odnosom između skulpture i teksta objašnjavajući njihovu povezanost na konkretnom primjeru praktičnog rada. Teorija na kojoj se taj rad zasniva, rastavljena je, odnosno »dekonstruirana» kako bi naknadno bila ponovo povezana  »konstruirana» u novu cjelinu sukladnu konceptu ovoga rada. Skulptura je zamišljena u obliku obeliska, vertikalno istanjene mase koja stremi u visinu nosići slojeviti simbolizam svoje forme.
Difraktor
Difraktor
Stipe Babić
Rad ne sadrži sažetak.
Digitalna izrada i priprema kovanice
Digitalna izrada i priprema kovanice
Matija Gajić Puškarić
Rad ne sadrži sažetak.
Dihotomija
Dihotomija
Iris Jambrek
Rad ne sadrži sažetak.
Dinamika misli, dinamika pogleda
Dinamika misli, dinamika pogleda
Ivica Purgar
Rad ne sadrži sažetak.

Pages